Dhūr – Asr - Išā | 2 Riņķis / 4 Vīriešu | Hanafītu

Salāh (Namāz) - Islāma Obligātās Lūgšanas - apmācība Vīriešiem – Dhūr (Pusdienlaika), Asr (Pēcpusdienas) un Išā (Nakts) lūgšanas Vīriešiem, 4 Riņķi - ar attēliem, transliterācijām, tulkojumiem, paskaidrojumiem.... pēc Hanafītu Madhaba.

Nostājamies ar seju virzienā uz Kābu, Medīnā. Nodomu formulē pie sevis, domās, aptuveni tā: „Es tagad veikšu obligāto Dhūr (Pusdienlaika) vai Asr (Pēcpusdienas) un Išā (Nakts) lūgšanas.

Ikāmas atkārtošana ir Sunna vīriešiem (ļoti ieteicams).

2 Riņķis (rakat)

1) 2 Riņķis Dhūr lūgšanā sākas stāvot kājās, ar rokām saliktām kopā zem nabas, un skaitot Sūru Fātihā (Atverošā):

a) Sūra al-Fātihā, Atverošā:

Bismillāh ir Rahmān ir Rahīm
Alhamdu lillāhi Rabbil 'ālamīn
Ar-Rahmān ir-Rahīm
Mālikī Javm id-Dīn
Ijjāka na'budu vā ljjāka nasta'īn
Ihdinās-Sirāt al-Mustakīm
Sirāta al-ladīna an'amta 'alaihīm ghajrīl-maghdūbi 'aleihīm vā lād-dāllīn

tulkojums:

Dieva, Labā un Žēlsirdīgā, Vārdā,
Lai slavēts Dievs, Pasauļu valdnieks,
Labvēlīgais un Žēlsirdīgais;
Tiesnesis Tiesas Dienā!
Tevi vien mēs pielūdzam;
Tevi vien mēs lūdzam palīdzēt:
Ved mūs pa Taisno Ceļu,
Pa to Ceļu, kurus Tu mīli;
Nevis pa to Ceļu, kuri iemanto Tavas dusmas,
vai kuri aizgājuši neceļos.

b) Papildus Sūra:

Papildus Sūra no Kurāna, vismaz 3 rindas gara, parasti kāda no īsajām sūrām, vai arī neliels izvilkums no garajām sūrām, vismaz 3 rindas garš.

Būtu labi, ja tā būtu cita sūra, atšķirīga no tās ko skaitījām papildus pirmajā riņķī.

Šeit, piemēra pēc, skaitīsim 114 Sūru an-Nās (Cilvēce):

Kul a'udu birabbin nās
Mālikin nās
Īlāhin nās
Min šarril vas vāsil khannās
Al ladī jūvas visu fee sudūrin nās
Min al džinnati van nās

Saki: pie cilvēces Kunga un sargātāja meklēju patvērumu,
Pie cilvēces Valdnieka,
Pie cilvēces Tiesneša, Allāha,
No (ļauna) Čukstētāja, kurš slēpjas, nedarbiem,
kurš čukst cilvēku sirdīs,
gan starp džiniem gan cilvēkiem.

 

4) Rukū (paklanīšanās)

Pēc izvēles sūras, mēs sakām Takbīru ar vārdiem Allāhu Akbar un noliecamies viduklī, ar plaukstām aptverot ceļgalus.

Šajā stāvoklī veicam Allāha slavēšanu, vismaz 3 x reizes, bet drīkst vairāk, ar vārdiem:

Subhanā Rabbial A’zīm
(Slava Varenajam Kungam)

 

5) Iztaisnojam muguru ar vārdiem:

Semi-Allāhu liman hamidā
Lai Allāhs dzird kas Viņu slavē

kad mugura ir iztaisnota, pievienojam:

Rabbana vā lakal hamd
(Kungs, Tevi mēs slavējam)

 

6) Sudžūd (vai sadžda):

Sakot Takbīru (Allāhu Akbar) – mēs krītam ceļos Allāha priekšā, novietojam rokas, pieri un degunu uz zemes vai paklāja, pēdu pirkstgali pie zemes Mekas virzienā, un sakām, vismaz 3 reizes:

Subhanā rabbial a’lā  -3x
(Slava Visaugstākajam Kungam)

 

7) Pieceļam no zemes galvu (ar vārdiem Allāhu Akbar) un sakām:

Rabbighfirli (2x)
(Kungs, piedod..)

 

8) Sudžūd (vai sadžda):

Noliecam galvu vēlreiz pie zemes, sakām vismaz 3 x reizes:

Subhanā rabbial a’lā  -3x
(Slava Visaugstākajam Kungam)

 

9) Pieceļam galvu no zemes (ar takbīru) un paliekam tupus stāvoklī.

Sakām Tašahud (Ticības Apliecinajumu) – sadzirdamā balsī:

/ Izrunājot Tašahud, pie vārdiem „Ašhadu allā ilahā” ticīgais paceļ labās rokas rādītājpirkstu Kābas virzienā un pie vārdiem „illal lā” nolaiž pirkstu./

Attahiātu lillāhi was-salavātu vat-tajībat.
Assalāmu aleikum Ajūhan-nabiu vā rahmatullāhi vā barakatū.
Assalāmu Aleina vā alā ibadillāhī sālihīn.
Ašhadu allā ilahā illal lā vā ašhadu anna muhammadun abduhū vā rasulā.

 tulkojums:

Visas dāvanas, lūgšanas un labās lietas ir no Allāha!
Lai miers tev, Pravieti, un Allāha žēlastība un svētības.
Lai miers mums visiem un Allāha dievbijīgajiem kalpiem!
Es apliecinu, ka nav neviena ko pielūgt, kā tikai Allāhs,
Un es arī apliecinu, ka Muhameds ir Viņa kalps un Pravietis.

 

10) ar vārdiem Allāhu Akbar – pieceļamies atkal kājās, Kijamas (stāvēšanas) stāvoklī.

Otrais Riņķis (rakats) te ir pabeigts, pārejam pie nākošā.