Dhūr – Asr - Išā | 1 Riņķis / 4 Vīriešu | Hanafītu

Dhūr – Asr - Išā

Salāh (Namāz) - Islāma Obligātās Lūgšanas - apmācība Vīriešiem – Dhūr (Pusdienlaika), Asr (Pēcpusdienas) un Išā (Nakts) lūgšanas Vīriešiem, 4 Riņķi - ar attēliem, transliterācijām, tulkojumiem, paskaidrojumiem.... pēc Hanafītu Madhaba.

Nostājamies ar seju virzienā uz Kābu, Medīnā. Nodomu formulē pie sevis, domās, aptuveni tā: „Es tagad veikšu obligāto Dhūr (Pusdienlaika) vai Asr (Pēcpusdienas) un Išā (Nakts) lūgšanas.

Ikāmas atkārtošana ir Sunna vīriešiem (ļoti ieteicams).

1 Riņķis (rakat)

1) a) Nodoms (nijjā) veikt lūgšanu:

Nodomu formulē pie sevis, domās, aptuveni tā:

„Es tagad veikšu obligāto Dhūr (Pusdienu) lūgšanu”

b) Ikāma – otrais sauciens uz lūgšanu:

Ikāmas atkārtošana ir Sunna vīriešiem (ļoti ieteicams). Ja to kādreiz izlaiž, tas neanulē lūgšanu, bet to veikt ir „ļoti ieteicams”. Sievietes neskaita saucienu uz lūgšanu. Ja lūdzas vairāki cilvēki kopā, tad tikai viens no viņiem (vīrietis) skaita Ikāmu pārējiem.

al-Ikāma

Allāhu ʾakbar, Allāhu ʾakbar   - 2x
Allāhs ir Visvarens, Allāhs ir Visvarens

ʾašhadu ʾallā ʾilāha ʾillā llāh   -2x
Es apliecinu ka nav cita dieva, tikai Allāhs

vā ʾašhadu ʾanna muhammadun rasūlu-llāh  -2x
Es apliecinu ka Muhameds ir Allāha Pravietis

Hajja ʿalas salāti   -2x
Steidzieties uz lūgšanu

Hajja ʿalal falāh  -2x
Steidzieties uz panākumiem,

kad kamā tis salātu  -2x
Lūgšana ir sākusies,

Allāhu ʾakbar, Allāhu ʾakbar
Allāhs ir Visvarens, Allāhs ir Visvarens

lā ʾilāha ʾillā-llāh 
Nav cita dieva, tikai Allāhs

=================

 

2) Takbīrat al-Ihrām – “Allāhu Akbar” (Dievs ir Visvarens)

Nostājamies ar seju virzienā uz Kābu, Medīnā. Kājas paralēli viena otrai, aptuveni 4 pirkstu platumā.

Pacelt abas rokas uz augšu, lai īkšķi tuvojas ausīm, un sakām:

Allāhu Akbar,

šī darbība ieved īpašā iekšējā koncentrēšanās un lūgšanas un mierā stāvoklī, kuru vēlams saglabāt līdz pat lūgšanas noslēgumam.

 

3) Kijama (stāvēšana):

Saskaņā ar Hanīfas madhaba normām – rokas tiek savienotas zem nabas, uzliekot labo roku uz kreisās rokas, vietā kur pulksteni liek. Skatiens – vērsts lejup – uz paklājiņu.

a) Ievada lūgšana (thana jeb subhānaka…):

Subhānaka Allahumma vā bihamdikā vā tabārakasmuka
vā ta’āla džaddikā vā lā īlahā ghairuk

“Allāh, lai visa slava un gods ir Tev;
Lai svētīts Tavs vārds un augsta Tava varenība,
un nekas nav pielūgsmes vērts, izņemot Tevi!

b) “Aūdu Billāhi min aš Šaitān ir radžīm
 “Lūdzam Allāha aizardzību no Šaitāna noraidītā” (16:98)

c) Sūra al-Fātihā, Atverošā:

Bismillāh ir Rahmān ir Rahīm
Alhamdu lillāhi Rabbil 'ālamīn
Ar-Rahmān ir-Rahīm
Mālikī Javm id-Dīn
Ijjāka na'budu vā ljjāka nasta'īn
Ihdinās-Sirāt al-Mustakīm
Sirāta al-ladīna an'amta 'alaihīm ghajrīl-maghdūbi 'aleihīm vā lād-dāllīn

tulkojums:

Dieva, Labā un Žēlsirdīgā, Vārdā,
Lai slavēts Dievs, Pasauļu valdnieks,
Labvēlīgais un Žēlsirdīgais;
Tiesnesis Tiesas Dienā!
Tevi vien mēs pielūdzam;
Tevi vien mēs lūdzam palīdzēt:
Ved mūs pa Taisno Ceļu,
Pa to Ceļu, kurus Tu mīli;
Nevis pa to Ceļu, kuri iemanto Tavas dusmas,
vai kuri aizgājuši neceļos.

d) Papildus Sūra:

Papildus Sūra no Kurāna, vismaz 3 rindas gara, parasti kāda no īsajām sūrām, vai arī neliels izvilkums no garajām sūrām, vismaz 3 rindas garš.

Kā piemēru šeit izmantosim bieži izmantoto 112 Sūru al-Ikhlās (Ticība jeb Vienotība):

Kul huva al-lāhu ahad
Allāhu s-samad
Lam jālid vā lam jūlad
Vā lam jakul-lahu kufuvan ahad

tulkojums:

Saki: Viņš ir Allāhs, Viens un Vienīgs;
Allāhs ir Mūžīgs, Pilnīgs;
Viņš nav ne dzimis ne radīts,
Un nav neviena līdzīga Viņam.

 

4) Rukū (paklanīšanās)

Pēc izvēles sūras, mēs sakām Takbīru ar vārdiem Allāhu Akbar un noliecamies viduklī, 90 grādu leņķī, ar plaukstām aptverot ceļgalus.

Šajā stāvoklī veicam Allāha slavēšanu, vismaz 3 x reizes, bet drīkst vairāk, ar vārdiem:

Subhanā Rabbial A’zīm
(Slava Varenajam Kungam)

 

5) Iztaisnojam muguru ar vārdiem:

Semi-Allāhu liman hamidā
Lai Allāhs dzird kas Viņu slavē

kad mugura ir iztaisnota, pievienojam:

Rabbana vā lakal hamd
(Kungs, Tevi mēs slavējam)

 

6) Sudžūd (vai sadžda):

Sakot Takbīru (Allāhu Akbar) – mēs krītam ceļos Allāha priekšā, novietojam rokas, pieri un degunu uz zemes vai paklāja, pēdu pirkstgali pie zemes Mekas virzienā, un sakām, vismaz 3 reizes:

Subhanā rabbial a’lā  -3x
(Slava Visaugstākajam Kungam)

 

7) Pieceļam no zemes galvu (ar vārdiem Allāhu Akbar) un sakām:

Rabbighfirli (2x)
(Kungs, piedod..)

 

8) Sudžūd (vai sadžda):

Noliecam galvu vēlreiz pie zemes, sakām vismaz 3 x reizes:

Subhanā rabbial a’lā  -3x
(Slava Visaugstākajam Kungam)

 

9) ar vārdiem Allāhu Akbar – pieceļamies atkal kājās, Kijamas (stāvēšanas) stāvoklī.

Pirmais Riņķis (rakats) te ir pabeigts, pārejam pie nākošā.