Sūra 49 Istabas, Kurāns | Latviski

Category:

Sūra 49. Istabas | Kurāns

(Sūrat al-Ḥujurāt)

Allāha, Labā un Žēlsirdīgā vārdā!

1.

Ak, ticīgie! Nenostādiet savus viedokļus augstāk par Allāhu un Viņa Vēstnesi, un bīstieties Allāha! Allāhs ir Visu Dzirdošais un Visu Redzošais.

2.

Ak, ticīgie! Neceliet savas balsis augstāk par Pravieša balsi, un nerunājiet skaļi ar viņu, kā jūs runājiet skaļi savā starpā, lai jūsu darbi neizrādās veltīgi jums to nesaprotot.

3.

Tie, kuri pieklusina savu balsi Allāha Vēstneša priekšā – tie ir tie, kuru sirdīs Allāhs ir pārbaudījis dievbijību. Viņiem būs piedošana un liela balva.

4.

Patiesi, vairums no tiem, kuri sauc tevi, Pravieti, ārā no istabām ir bez sajēgas.  

5.

Ja viņi būtu pacietušies, kamēr tu iznāktu pie viņiem, tas būtu tiem bijis labāk. Bet Allāhs ir Piedodošais un Žēlsirdīgais.

6.

Ak, ticīgie! Ja nemiera cēlājs nes jums kādu ziņu, tad pārbaudiet to, lai jūs nenodarītu pāri cilvēkiem nezināšanas dēļ, un lai jums nebūtu jānožēlo ko esiet izdarījuši.

7.

Un ziniet, ka Allāha Vēstnesis ir kopā ar jums. Ja viņš klausītu jums, jūs noteikti ciestu neveiksmi daudzās lietās. Bet Allāhs jums ir dāvājis ticību un licis jūsu sirdīm to iemīlēt; Viņš padarījis arī neticību, nedarbus un nepaklausību pretīgus jums.  Tādi ir tie kuri pareizi vadīti.

8.

Tāda ir Allāha dāvana un labvēlība. Allāhs ir Zinošais un Gudrais.

9.

Ja divas ticīgo grupas cīnās savā starpā, tad samieriniet tās. Bet ja viena grupa uzbrūk citai, tad cīnieties pret uzbrucējiem, līdz tie pakļaujas Allāha pavēlei. Kad tie ir pakļāvušies, tad samieriniet viņus pēc taisnīguma un pareizības. Patiesi, Allāhs mīl tos kuri ir taisnīgi.

10.

Ticīgie ir brāļi, tāpēc samieriniet savus brāļus, un pieminiet Allāhu, lai varētu saņemt žēlsirdību.  

11.

Ak, ticīgie! Neviens cilvēks nedrīkst izsmiet citus, jo viņi var izrādīties labāki par viņu. Un neviena sieviete nedrīkst izsmiet citas sievietes, jo viņas var izrādīties labākas par viņu. Un jūs nedrīkstiet apmelot viens otru un nedrīkstiet apsaukāt viens otru ar nelabiem vārdiem. Ļauni ir atgriezties pie nepaklausības, kad ir iegūta ticība. Tie kuri nenožēlo tie ir ļaundari.

12.

Ak, ticīgie! Izvairieties no aizdomīguma, jo dažas iedomas ir grēcīgas. Un neizspiegojiet viens otru un neaprunājiet viens otru. Vai kāds gan gribētu ēst sava mirušā brāļa miesu?! Jūs to ienīstu! Tāpēc turpiniet pieminēt Allāhu! Allāhs ir Nožēlas Pieņēmējs un Visu Žēlsirdīgs!

13.

Ak, cilvēki! Mēs radījām jūs no vīrieša un sievietes un izveidojām jums tautas un ciltis, lai jūs varētu iepazīt cits citu. Labākie no jums Allāha redzējumā ir tie kuri ir vistikumīgākie. Allāhs ir Visu Zinošais, Visu Gudrais.

14.

Tuksneša arābi saka, “Mēs esam noticējuši.” Saki viņiem: “Nav jums ticības;” bet jums jāsaka: “Mēs esam pakļāvušies,” jo ticība vēl nav ienākusi jūsu sirdīs. Bet ja jūs paklausīsiet Allāham un Viņa Vēstnesim, Viņš neatņems neko no jūsu darbiem. Jo Allāhs ir Piedodošs un Žēlsirdīgs.

15.

Ticīgie ir tie, kuri tic Allāham un Viņa Vēstnesim, un pēc tam nešaubās, un kuri cenšas Allāha dēļ ar savu mantu un ar savu dzīvi.  Tādi ir patiesi ticīgie.

16.

Saki: “Vai tu mācīsi Allāham savu reliģiju, kad Allāhs zina visu kas ir debesīs un uz zemes, un Allāhs zina visas lietas?!”

17.

Viņi uzskata to par labvēlību tev, Pravieti, ka viņi ir pakļāvušies. Saki: “Neuzskatiet savu pakļaušanos par labvēlību man; tas ir Allāhs, kurš jums ir izrādījis labvēlību, vadot jūs uz ticību, ja jūs esiet patiesi ticīgi.”

18.

Allāhs zina debesu un zemes noslēpumus, un Allāhs redz visu ko jūs dariet.