Fadžr | 2 Riņķis / 2 Vīriešu | Hanafītu

Salāh (Namāz) - Islāma Obligātās Lūgšanas - apmācība Vīriešiem – Fadžr (Rītausmas) lūgšana Vīriešiem, 2 Riņķi - ar attēliem, transliterācijām, tulkojumiem, paskaidrojumiem.... pēc Hanafītu Madhaba.

2 Riņķis (rakat)

1) 2 Riņķis Fadžr lūgšanā sākas stāvot kājās un skaitot Sūru Fātihā (Atverošā):

a) Sūra al-Fātihā, Atverošā:

Bismillāh ir Rahmān ir Rahīm
Alhamdu lillāhi Rabbil 'ālamīn
Ar-Rahmān ir-Rahīm
Mālikī Javm id-Dīn
Ijjāka na'budu vā ljjāka nasta'īn
Ihdinās-Sirāt al-Mustakīm
Sirāta al-ladīna an'amta 'alaihīm
ghajrīl-maghdūbi 'aleihīm vā lād-dāllīn

tulkojums:

Dieva, Labā un Žēlsirdīgā, Vārdā,
Lai slavēts Dievs, Pasauļu valdnieks,
Labvēlīgais un Žēlsirdīgais;
Tiesnesis Tiesas Dienā!
Tevi vien mēs pielūdzam;
Tevi vien mēs lūdzam palīdzēt:
Ved mūs pa Taisno Ceļu,
Pa to Ceļu, kurus Tu mīli;
Nevis pa to Ceļu, kuri iemanto Tavas dusmas,
vai kuri aizgājuši neceļos.

b) Papildus Sūra:

Papildus Sūra no Kurāna, vismaz 3 ājatus gara, parasti kāda no īsajām sūrām, vai arī neliels izvilkums no garajām sūrām, vismaz 3 ājatus garš.

Būtu labi, ja tā būtu cita sūra, atšķirīga no tās ko skaitījām papildus pirmajā riņķī.

Šeit, piemēra pēc, skaitīsim 114 Sūru an-Nās (Cilvēce):

Kul a'udu birabbin nās
Mālikin nās
Īlāhin nās
Min šarril vas vāsil khannās
Al ladī jūvas visu fee sudūrin nās
Min al džinnati van nās

Saki: pie cilvēces Kunga un sargātāja meklēju patvērumu,
Pie cilvēces Valdnieka,
Pie cilvēces Tiesneša, Allāha,
No (ļauna) Čukstētāja, kurš slēpjas, nedarbiem,
kurš čukst cilvēku sirdīs,
gan starp džiniem gan cilvēkiem.

 

4) Rukū (paklanīšanās)

Pēc izvēles sūras, mēs sakām Takbīru ar vārdiem Allāhu Akbar un noliecamies viduklī, ar plaukstām aptverot ceļgalus.

Šajā stāvoklī veicam Allāha slavēšanu, vismaz 3 x reizes, bet drīkst vairāk, ar vārdiem:

Subhanā Rabbial A’zīm
(Slava Varenajam Kungam)

 

5) Iztaisnojam muguru ar vārdiem:

Semi-Allāhu liman hamidā
Lai Allāhs dzird kas Viņu slavē

kad mugura ir iztaisnota, pievienojam:

Rabbana vā lakal hamd
(Kungs, Tevi mēs slavējam)

 

6) Sudžūd (vai sadžda):

Sakot Takbīru (Allāhu Akbar) – mēs krītam ceļos Allāha priekšā, novietojam rokas, pieri un degunu uz zemes vai paklāja, pēdu pirkstgali pie zemes Mekas virzienā, un sakām, vismaz 3 reizes:

Subhanā rabbial a’lā  -3x
(Slava Visaugstākajam Kungam)

 

7) Pieceļam no zemes galvu (ar vārdiem Allāhu Akbar) un sakām:

Rabbighfirli (2x)
(Kungs, piedod..)

 

8) Sudžūd (vai sadžda):

Noliecam galvu vēlreiz pie zemes, sakām vismaz 3 x reizes:

Subhanā rabbial a’lā  -3x
(Slava Visaugstākajam Kungam)

 

9) Pieceļam galvu no zemes (ar takbīru) un paliekam tupus stāvoklī.

Sakām Tašahud (Ticības Apliecinajumu) – sadzirdamā balsī:

/ Izrunājot Tašahud, pie vārdiem „Ašhadu allā ilahā” ticīgais paceļ labās rokas rādītājpirkstu Kābas virzienā un pie vārdiem „illal lā” nolaiž pirkstu./

Attahiātu lillāhi was-salavātu vat-tajībat.
Assalāmu aleikum Ajūhan-nabiu vā rahmatullāhi vā barakatū.
Assalāmu Aleina vā alā ibadillāhī sālihīn.
Ašhadu allā ilahā illal lā
vā ašhadu anna muhammadun abduhū vā rasulā.

tulkojums:

Visas dāvanas, lūgšanas un labās lietas ir no Allāha!
Lai miers tev, Pravieti, un Allāha žēlastība un svētības.
Lai miers mums visiem un Allāha dievbijīgajiem kalpiem!
Es apliecinu, ka nav neviena ko pielūgt, kā tikai Allāhs,
Un es arī apliecinu, ka Muhameds ir Viņa kalps un Pravietis.

 

10) sakām Salavātu, Sveicienus un laba vēlējumus Pravietim, viņa dzimtai, Ibrahīmam un Ibrahīma dzimtai, jeb arābiski:

Allahumma salli alā muhammadin vā alā ali Muhammad
kamā  sallā’itā alā ibrahīmā vā ali Ibrāhīm.
innakā hamidum madžīd.
Allahumma  barik  alā  muhammadin  vā  ali  Muhammad 
kamā  baraktā  alā  ibrahīmā vā ali Ibrāhīm.
Innakā hamidum madžīd.

tulkojums:

Allāh, dod žēlastību Muhamedam un Muhameda ciltij,
Tāpat kā dod žēlastību Ibrahīmam un Ibrahīma ciltij,
Patiesi, Tu esi Vislabākais un Visslavētākais.
Allāh, dod svētību Muhamedam un Muhameda ciltij,
Tāpat kā dod svētību Ibrahīmam un Ibrahīma ciltij,
Patiesi, Tu esi Vislabākais un Visslavētākais.

 

11) Noskaitām īsu lūgšanu no Kurāna, kā piemēram, populāro:

(2:201)

rabbanā ātinā fid dunijā hasanātan
vā  fil ākhīratī hasanātan
vā kinā adāban-nār

Kungs, dod mums šajā pasaulē labo,
un viņpasaulē labo,
un pasargā mūs no Uguns soda.

 

12) Taslims: Noslēgumā, pagriežam nedaudz savu galvu uz labo pusi, kur uz pleca sēž eņģelis, kurš pieraksta mūsu labos darbus un sakām:

as-salāmu aleikum vā rahmatullā vā barakatū

Lai Allāha miers, žēlastība un svētības ar tevi!

… to pašu var atkārtot virzienā uz kreiso plecu, bet tas nav obligāti.

… un izejam no svētītā Ihrām lūgšanu stāvokļa…. Fadžr lūgšanu obligāta daļa ir paveikta.

 

13) Pēc lūgšanu obligātās daļas, Pravietis Muhameds (lai viņam miers un svētības) mēdza lūgt piedošanu Allāham par pieļautajām kļūdām un nepilnībām, sākot:

Astaghfirullā, Astaghfirullā, Astaghfirullā -3x
Dievs, Piedod! 3x reizes.

Un noslēgumā var pievienot kādu Duā (lūgšanu) pēc brīvas izvēles, var arī savā dzimtajā valodā…