Dhūr – Asr - Išā | 1 Riņķis / 4 Sievietēm | Hanafītu

Dhūr – Asr - Išā

Salāh (Namāz) - Islāma Obligātās Lūgšanas - apmācība Sievietēm – Dhūr (Pusdienlaika), Asr (Pēcpusdienas) un Išā (Nakts) lūgšanas Sievietēm, 4 Riņķi - ar attēliem, transliterācijām, tulkojumiem, paskaidrojumiem.... pēc Hanafītu Madhaba.

Nostājamies ar seju virzienā uz Kābu, Medīnā. Nodomu formulē pie sevis, domās, aptuveni tā: „Es tagad veikšu obligāto Dhūr (Pusdienlaika) vai Asr (Pēcpusdienas) un Išā (Nakts) lūgšanas.

Māsām ir jāpārliecinās, ka visas ķermeņa daļas ir apsegtas.

1 Riņķis (rakat)

1) a) Nodoms (nijjā) veikt lūgšanu:

Nodomu formulē pie sevis, domās, aptuveni tā:

„Es tagad veikšu obligāto Dhūr (Pusdienlaika) lūgšanu”

b) Sievietes neskaita Ikāmu, saucienu uz lūgšanu, kā vīrieši.

Māsām ir jāpārliecinās, ka visas ķermeņa daļas ir apsegtas, izņemot plaukstas un seju, lai mati nekarājas ārā no lakata apakšas.

 

2) Takbīrat al-Ihrām – “Allāhu Akbar” (Dievs ir Visvarens)

Nostājamies ar seju virzienā uz Kābu, Medīnā.

Pacelt abas rokas uz augšu, krūšu augstumā, lai pirkstu gali nebūtu augstāk par pleciem, un sakām:

Allāhu Akbar,

šī darbība ieved īpašā iekšējā koncentrēšanās un lūgšanas un mierā stāvoklī, kuru vēlams saglabāt līdz pat lūgšanas noslēgumam.

 

3) Kijama (stāvēšana):

Saskaņā ar Hanīfas madhaba normām – rokas tiek saliktas uz krūtīm, uzliekot labo plaukstu uz kreisās. Skatiens – vērsts lejup – uz paklājiņu. Kājas paralēli viena otrai, aptuveni 4 pirkstu platumā.

a) Ievada lūgšana (thana jeb subhānaka…):

Subhānaka Allahumma vā bihamdikā vā tabārakasmuka
vā ta’āla džaddikā vā lā īlahā ghairuk

“Allāh, lai visa slava un gods ir Tev;
Lai svētīts Tavs vārds un augsta Tava varenība,
un nekas nav pielūgsmes vērts, izņemot Tevi!

b) “Aūdu Billāhi min aš Šaitān ir radžīm
 “Lūdzam Allāha aizardzību no Šaitāna noraidītā” (16:98)

c) Sūra al-Fātihā, Atverošā:

Bismillāh ir Rahmān ir Rahīm
Alhamdu lillāhi Rabbil 'ālamīn
Ar-Rahmān ir-Rahīm
Mālikī Javm id-Dīn
Ijjāka na'budu vā ljjāka nasta'īn
Ihdinās-Sirāt al-Mustakīm
Sirāta al-ladīna an'amta 'alaihīm ghajrīl-maghdūbi 'aleihīm vā lād-dāllīn

tulkojums:

Dieva, Labā un Žēlsirdīgā, Vārdā,
Lai slavēts Dievs, Pasauļu valdnieks,
Labvēlīgais un Žēlsirdīgais;
Tiesnesis Tiesas Dienā!
Tevi vien mēs pielūdzam;
Tevi vien mēs lūdzam palīdzēt:
Ved mūs pa Taisno Ceļu,
Pa to Ceļu, kurus Tu mīli;
Nevis pa to Ceļu, kuri iemanto Tavas dusmas,
vai kuri aizgājuši neceļos.

d) Papildus Sūra:

Papildus Sūra no Kurāna, vismaz 3 ājatus gara, parasti kāda no īsajām sūrām, vai arī neliels izvilkums no garajām sūrām, vismaz 3 ājatus garš.

Kā piemēru šeit izmantosim bieži izmantoto 112 Sūru al-Ikhlās (Ticība jeb Vienotība):

Kul huva al-lāhu ahad
Allāhu s-samad
Lam jālid vā lam jūlad
Vā lam jakul-lahu kufuvan ahad

tulkojums:

Saki: Viņš ir Allāhs, Viens un Vienīgs;
Allāhs ir Mūžīgs, Pilnīgs;
Viņš nav ne dzimis ne radīts,
Un nav neviena līdzīga Viņam.

 

4) Rukū (paklanīšanās)

Pēc izvēles sūras, mēs sakām Takbīru ar vārdiem Allāhu Akbar un noliecamies viduklī, aptuveni 45 grādu leņķī, ne tik zemu kā vīrieši, ar plaukstām aptverot ceļgalus.

Šajā stāvoklī veicam Allāha slavēšanu, vismaz 3 x reizes, bet drīkst vairāk, ar vārdiem:

Subhanā Rabbial A’zīm
(Slava Varenajam Kungam)

 

5) Iztaisnojam muguru ar vārdiem:

Semi-Allāhu liman hamidā
Lai Allāhs dzird kas Viņu slavē

kad mugura ir iztaisnota, pievienojam:

Rabbana vā lakal hamd
(Kungs, Tevi mēs slavējam)

 

6) Sudžūd (vai sadžda):

Sakot Takbīru (Allāhu Akbar) – mēs krītam ceļos Allāha priekšā, novietojam rokas, pieri un degunu uz zemes vai paklāja, pēdu pirkstgali pie zemes Mekas virzienā, un sakām, vismaz 3 reizes:

Subhanā rabbial a’lā  -3x
(Slava Visaugstākajam Kungam)

 

7) Pieceļam no zemes galvu (ar vārdiem Allāhu Akbar) un sakām:

Rabbighfirli (2x)
(Kungs, piedod..)

 

8) Sudžūd (vai sadžda):

Noliecam galvu vēlreiz pie zemes, sakām vismaz 3 x reizes:

Subhanā rabbial a’lā  -3x
(Slava Visaugstākajam Kungam)

 

9) ar vārdiem Allāhu Akbar – pieceļamies atkal kājās, Kijamas (stāvēšanas) stāvoklī.

Pirmais Riņķis (rakats) te ir pabeigts, pārejam pie nākošā.